Pátrání Sherlocka Holmese

KDO?

(Vrah je zahradník, ne my …)

Kukátko – malý kapesní dalekohled  – ideální pro použití při různých kulturních akcích jako jsou návštěva divadla, koncertu nebo muzikálu.

KukátkOO – malý kapesní spolek – ideální pro milovníky znakového jazyka k použití při různých kulturních akcích jako jsou návštěva divadla, koncertu nebo muzikálu.

Jsme milovnice umění a znakového jazyka. Z těchto dvou našich vášní se v roce 2019 zrodilo KukátkOO – organizace věnující se uměleckému překladu a tlumočení z/do znakového jazyka.

K ČEMU?

(Až se to stane, chceme být u toho…)

Jste slyšící a rádi byste zprostředkovali svůj literární text, představení, videoklip, film nebo koncert i lidem, kteří neslyší? Rády vám pomůžeme.

Jste neslyšící a rádi byste zprostředkovali svoje vystoupení, představení, videoklip nebo film ve znakovém jazyce i slyšícím lidem, kteří mu nerozumí?  Rády vám pomůžeme.

PROČ?

(Jak prosté, milý Watsone…)

Aby bylo na světě víc radosti a porozumění. Ano, tak jednoduché to je.

Stanovy organizace KukátkOO, z.s.

I. Všeobecná ustanovení

 1. KukátkOO, z.s. je dobrovolné sdružení tlumočníků a překladatelů uměleckých textů do/z českého znakového jazyka (divadla, poezie, hudby aj.) a jejich podporovatelů.
 2. Název organizace je KukátkOO z.s. (dále jen Spolek).
 3. Spolek působí na území České republiky.
 4. Sídlem ústředí Arnoltova 342, Beroun 266 01
 5. Spolek je právnickou osobou s právní subjektivitou.
 6. Statutárním orgánem Spolku je Rada.
 7. Jménem statutárního orgánu jedná samostatně předseda nebo místopředseda, popř. jiný člen pověřený výborem Spolku.

video

II. Poslání a činnost Spolku

Posláním Spolku je hájit práva a prosazovat profesní zájmy členů Spolku a dbát o úroveň a prestiž překladu/tlumočení uměleckých textů z/do českého znakového jazyka v české kultuře.

Hlavní činností je

 1. tlumočení a překlad uměleckých textů do/z českého znakového jazyka;
 2. osvěta v oblasti jazyka, kultury a umění Neslyšících;
 3. vytváření bezbariérového komunikačního prostředí v oblasti české kultury;
 4. podporuje projekty a činnosti vedoucí k profesnímu rozvoji svých členů a tím k rozšiřování databáze tlumočníků fungujících v oblasti uměleckého tlumočení;
 5. vytváří odbornou literaturu pro členy spolku i odbornou veřejnost;
 6. spolupracuje se spolky podobného zaměření, lektory, odborníky, a to nejen na území ČR.

Spolek může vykonávat vedlejší hospodářskou činnost na podporu činnosti hlavní.

video

III. Podmínky členství

1. Řádné členství ve Spolku je individuální a dobrovolné.

2. Členem Spolku se může stát každý český občan, který se dlouhodobě a systematicky věnuje tlumočení v oblasti umění nebo má zájem tuto oblast podporovat.

3. O přijetí za člena rozhoduje na základě přihlášky Rada Spolku prostou většinou hlasů.

4. Členství končí:

a) přijetím písemného prohlášení člena Spolku o vystoupení;

b) zrušením členství pro nezaplacení členských příspěvků, byl-li člen na tento následek předem písemně upozorněn;

c) vyloučením, o kterém rozhoduje v závažných případech na návrh rady valná hromada tajným hlasováním (k vyloučení je třeba dvoutřetinové většiny hlasů přítomných členů);

d) úmrtím člena;

e) člen, jehož členství zaniklo, nemá nárok na vrácení poměrné části již uhrazeného členského poplatku.

5. Rada Spolku může rozhodnout o udělení čestného členství jednotlivci nebo organizaci. Čestné členství může být uděleno i cizím státním příslušníkům a organizacím.

video

IV. Práva a povinnosti členů

 1. Řádný člen má právo:

a) účastnit se valné hromady s právem hlasovacím;

b) volit a být volen do všech orgánů Spolku;

c) obracet se s návrhy, dotazy a stížnostmi na orgány Spolku;

d) využívat služeb poskytovaných Spolkem a požívat dalších výhod vyplývajících z členství;

e) účastnit se akcí pořádaných Spolkem za podmínek stanovených organizátorem.

 2. Člen Spolku má povinnost:

a) řídit se stanovami Spolku a dodržovat zásady překladatelské a tlumočnické etiky

b) platit členský příspěvek určený valnou hromadou (studenti, podporovatelé platí 50% z výše příspěvku)

c) vykonávat funkce, které přijal.

video

V. Členský poplatek

 1. Členský poplatek je splatný jednou ročně.
 2. Výšku členského poplatku a způsob jeho úhrady stanovuje valná hromada a oznamuje informace členům vždy do 31. 12. každého kalendářního roku.

video

VI. Organizační struktura OP

 1. Nejvyšším orgánem Spolku je valná hromada, kterou svolává Rada Spolku nejméně jednou ročně.
 2. Valná hromada je schopna usnášení, je-li řádně svolána nejméně čtrnáct dní předem a dostaví-li se nejméně jedna polovina řádných členů Spolku. Půl hodiny po zahájení je valná hromada schopna projednat program oznámený v pozvánce a přijmout k němu usnesení při jakémkoliv počtu přítomných. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, rozhoduje valná hromada prostou většinou hlasů.
 3. Mimořádná valná hromada se svolává z iniciativy rady Spolku nebo nejméně jedné třetiny řádných členů.
 4. Valná hromada volí tajným hlasováním a prostou většinou pětičlennou radu. Rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Funkční období orgánů Spolku je pětileté.
 5. Valná hromada projednává činnost Spolku a vyjadřuje se k návrhu činnosti na další období.
 6. Na valné hromadě může být na návrh nejméně deseti procent přítomných členů vznesena otázka důvěry ke členům rady spolku.
 7. Rada organizuje činnost Spolku a zajišťuje informovanost členů. Ze své činnosti se zodpovídá valné hromadě.
 8. Rada je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Usnáší se nadpoloviční většinou hlasů přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
 9. V případě potřeby může Rada kooptovat na zbytek volebního období další členy až do výše jedné třetiny řádně zvolených členů.
 10. Rada se schází podle potřeby, nejméně však šestkrát za rok.
 11. Stanovy Spolku může valná hromada změnit dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů. Má-li valná hromada jednat o změně stanov Spolku, musí o tom být členové uvědomění v pozvánce.

video

VII. Majetek Spolku a hospodaření

 1. Majetek spolku je tvořen především z členských příspěvků spolku. Spolek je dále oprávněn přijímat dary na podporu své činnosti, o přijetí daru rozhoduje statutární orgán spolku.
 2.  Majetek spolku tvoří:

a) členské příspěvky;

b) účelové dotace z rozpočtu města;

c) grantové programy;

d) příspěvky na úhradu nákladů provozu spolku od členů a sponzorů;

e) mimořádné příspěvky;

f) dary a dědictví;

g) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti.

3. Majetek spolku může být použit v souladu se schváleným rozpočtem Spolku, a to výlučně k dosažení a podpoře účelu Spolku.

video

VIII. Ukončení činnosti

 1. Spolek zaniká rozhodnutím valné hromady, pro rozhodnutí o zániku spolku musí hlasovat min. dvě třetiny členů spolku.
 2. Zánik spolku bude proveden v souladu s platnou legislativou, kdy při rozhodnutí o zániku spolku valná hromada určí zároveň osobu likvidátora, a to z okruhu členů spolku.
 3. Členové spolku nemají nárok na majetkové vypořádání vůči Spolku.

video

Registrace provedena dne ….