Spolupráce s Deaf Friendly

Velmi si vážíme kolegů z Kukátkoo, kteří jsou ve svém oboru skuteční profesionálové, takže díky nim máme  možnost objednat si kvalitní službu vedoucí k zpřístupnění kulturních-umělecké akcí.

Tlumočení a překlad uměleckých textů, jako jsou divadelní představení či hudebních vystoupení, je specifická oblast a nemůže se jich ujmout každý tlumočník a překladatel, je na to potřeba odbornost. Shakespeara také nemohl překládat každý, ale kolegové z Kukátoo by mohli: mají odpovídající lingvistické i translatologické vzdělání, osobnostní předpoklady, k práci přistupují systematicky a promyšleně. 

Překlad – u uměleckých textů především – totiž neznamná, že převedeme slova a věty, ale že pochopíme sdělní autora a dokážeme najít odpovídající jazykové prostředky, které nám ten zamýšlený význam a efekt, který měl zanechat, zprostředkují. Znamená to studium materiáilu, jeho analýza, konzutlace s autorem (pokud to je možné) či hledání informací o okolnostech vniku díla a mnoho dalšího. 

Členové Kukátkoo toto všechno dělají, proto pravidelně si jejich služby objednáváme, pokud máme zajistit např. tlumočení slavnostního večera, kde je u hudební, či jiná umělecká složka programu, kontaktujeme je a oni si vezmou tuto specifickou část večera na starost, vysvětlí, co budou pro potřeby překladu či tlumočení potřebovat, připraví se a na místě odvedenou skvělý výkon, který neslyšící uživatelé českého znakového jazyka oceňují. 

Kateřina Pešková, projektová manažerka Deaf Friendly 

Umělecký spolek Ostružina a Neslyšící

Sledovat dynamickou i vtipnou přednášku Majky Basovníkové a Zuzany Hájkové v českém znakovém jazyce bylo zábavné, motivující a inspirující k pokračování v načaté práci našeho spolku. Ujistila jsem se, že nastudováním dvou představení do českého znakového jazyka ještě neznamená být přístupný a kolik práce v propojování slyšící a neslyšící komunity nás ještě čeká. Zároveň jsem potěšena a motivována z otevřených možností další spolupráce s Kukátkem a možnosti využití jejich expertízy při dalších konzultacích. 

 

Barbora Látalová, předsedkyně Ostružiny

Spolupráce se Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR - projekt Bookstart

Komunikační přístupnost programů kulturních institucí a zprostředkování kulturní tvorby lidem se sluchovým postižením

Moc děkujeme Vám, jsme rádi, že se podařilo v tak bohatém programu, který máte, připravit a přednést inspirativní příspěvek, navíc nesmírně poutavou formou prezentace. Za zvlášť přínosné a cenné považuji také zmínění základních informací o rozdílech mezi češtinou a českým znakovým jazykem – to jsou souvislosti, jež laické veřejnosti nejčastěji chybějí, přitom jsou právě při zprostředkování uměleckých děl zásadní. Věřím, že Vás třeba některý z účastníků přímo osloví s prosbou o konzultaci či spolupráci, když budou v jeho spolku nebo organizaci plánovat zpřístupnění nějaké inscenace neslyšícím divákům, rodilým mluvčím českého znakového jazyka.

Moc přejeme Kukátku, ať se mu daří přivádět k umění další a další Neslyšící a získávat pro tento cíl další a další „slyšící“ umělecká uskupení.

Mgr. Markéta Outratová, projektová manažerka ORBI PONTES z.s., koordinátorka odborné konference KOMUNIKAČNÍ PŘÍSTUPNOST PROGRAMŮ KULTURNÍCH INSTITUCÍ A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KULTURNÍ TVORBY LIDEM SE SLUCHOVÝM HANDICAPEM

Weblíčko

Spolek KukátkOO se do spolupráce s internetovou stránkou Weblíčko zapojil hned od jejího vzniku na konci roku 2020. A to formou supervizí, konzultací i sdílením odborného pohledu na vytvářená umělecká díla nejen pro neslyšící děti v českém znakovém jazyce. 

Naposledy jsme spolupracovali na našem projektu – Workshopy uměleckého projevu v českém znakovém jazyce, který byl realizován za finanční podpory EU. Zástupci KukátkAA v rámci projektu od ledna do června 2023 zastávali odbornou roli metodického lektora v rámci přípravy na jednotlivé workshopy. Někteří se workshopů zúčastnili přímo jako lektoři a předali dětem znalosti o jednotlivých žánrech uměleckého projevu v ČZJ. 

Věříme, že naše spolupráce bude i nadále pokračovat a těšíme se na další společné projekty.

 

Bc. Anna Pangrácová, koordinatorka aktivit

21. 9. 2023

Foto: archiv Weblíčko

Národní galerie neslyšícím

Národní galerie v Praze se snaží nalákat na prohlídku svých pokladů co nejširší spektrum návštěvníků. Proto její lektoři z oddělení Rozvoj publika nabízejí edukační aktivity i komunitě neslyšících.

Na počátku jsme oslovili komunitu nevidomých. Seznámení s francouzským sochařstvím 19. a 20. století probíhalo v zahradě Šternberského palác. O něco později jsme vybudovali dvě hmatové expozice z odlitků sbírky starého umění.  A pak vznikl nápad, že bychom mohli navázat spolupráci i s komunitou neslyšících. Oslovili jsme paní Naďu Hynkovou Dingovou ze spolku KukátkOO, známou tvář České televize ze zpravodajských relací. A podařilo se – naši nabídku přijala. Již mnoho let s kolegy obětavě překládá do českého znakového jazyka komentované prohlídky ke stálým expozicím či k různým výstavám.

V letošním roce měli návštěvníci možnost seznámit se s výstavou Josef Mánes: Člověk – umělec – legenda, a také si projít unikátní kolekci zenové malby a kaligrafie ze sbírky Kaeru-an, nazvanou Zenga. V loňském roce si zájemci v doprovodu znakového komentáře prohlédli výstavu Falza? Falza! ve Šternberském paláci a výstavu Buddha zblízka ve Valdštejnské jízdárně. Nyní zde připravujeme výstavu Petr Brandl: Příběh bohéma. Komentovaná prohlídka s tlumočením bude na programu ve čtvrtek 2.11. v 15 hodin – srdečně všechny zveme.

Ze stálé nabídky můžeme doporučit prohlídku stránky „Návštěvníci se specifickými potřebami“ na galerijním webu, kde najdete nejen pozvánku do stálých expozic, ale také několik odborných přednášek s titulky: Návštěvníci se specifickými potřebami | Národní galerie Praha (ngprague.cz)

Díky dlouhodobé spolupráci jsme díky organizaci KukátkOO pro galerii získali novou komunitu nadšených a vděčných návštěvníků. Svými neobvyklými dotazy nás vedou k novému nazírání některých umělců či období. Někdy se v galerii seznamují s výtvarným uměním poprvé, a pak jsou jejich postřehy o to cennější. Jsou lační po každé informaci a zajímavosti, je radost s touto komunitou spolupracovat. Těšíme se na další spolupráci!

Jana Klímová, Rozvoj publika Národní galerie v Praze, 2023

Petr Brandl, Vlastní podobizna, zv. Lobkovická, kolem 1697, Národní galerie v Praze

Noc literatury i pro neslyšící

Spolupráce se SNN - divadla
a muzikály

Mgr. Šárka Prokopiusová

Prezidentka Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s.

1. 9. 2023

 

Foto: ČT2

Odborná spolupráce s FFUK

Se spolkem Kukátkoo spolupracujeme často a rádi, i proto, že má většina jeho členek vazby na Filozofickou fakultu (a obor Čeština v komunikaci neslyšících). Víme, že vystoupení Kukátka bude pokaždé profesionální a zajímavé pro slyšící i neslyšící publikum, jako tomu bylo v níže uvedených případech. 

Noc vědců 2020

V listopadu 2020 jsme za vydatné spolupráce se členkami Kukátka Zuzanou Hájkovou a Naďou Hynkovou Dingovou připravili pro festival Noc vědců programový blok na téma Člověk a robot. Šlo o projekt studentů a učitelů Ústavu jazyků a komunikace neslyšících, jímž se v celostátní akci prezentovala Filozofická fakulta FF UK. Protože se festival konal v době koronavirové pandemie, mohl být program představen pouze distančně, výsledkem tedy byl soubor několika tlumočených videonahrávek (pět přednášek, kvíz o českém znakovém jazyce, překlad básně z češtiny do českého znakového jazyka, komentovaná vyprávění neslyšících na téma „robot“). Bez zkušených a tvořivých tlumočnic z Kukátka bychom tuto náročnou akci nedokázali připravit.

Dny kulturní lingvistiky 2021 a 2023

14. a 15. 9. 2021 se konala pravidelná konference připravená ve spolupráci Antropolingvy a Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK., tentokrát s tématem „Od kognitivní lingvistiky ke kognitivní poetice a zase zpátky. Umělecký text v jazycích různých modalit“. Hlavní část bloku věnovaného poezii ve znakových jazycích by opět nebyla vznikla bez spolupráce s Kukátkem.

Náročný projekt Husy Miroslava Holuba: smysl básně v překladu do českého znakového jazykabyl založen na analýze vystoupení několika neslyšících překladatelů, kteří na půdě Kukátka vytvořili překladatelské interpretace české básně a prezentovali je na nahrávkách, které Naďa Hynková Dingová shromáždila a se spoluautorkami (Alena Macurová, Irena Vaňková) analyzovala a interpretovala. V součinnosti s Kukátkem tak mohla být prezentována zajímavá sonda do několika různých překladů téže básně do českého znakového jazyka.

Ve formě konferenčního příspěvku prezentovala na téže akci Zuzana Hájková zajímavý a zároveň společensky významný projekt Bookstart – S knížkou do života: poezie pro nejmenší (neslyšící) děti, jímž se Kukátko podílelo na mezinárodní akci sítě knihoven, a umožnilo tak raný vstup do čtenářství i českým neslyšícím dětem. Účastníci konference se mohli podívat pod pokličku práce na specifickém multimodálním překladu. Díky videoukázkám se seznámili i s jejím výsledkem a nadšeně sledovali, jak vypadá „první čtení“  v českém znakovém jazyce.

V současné době připravujeme další ročník mezinárodní kulturnělingvistické konference (20. – 24. 11. 2023), tentokrát pod názvem Interpretace světa v jazyce a textu, a bez účasti a pomoci Kukátka se opět neobejdeme. Poprosili jsme je o umělecké vystoupení v českém znakovém jazyce, ale i o tlumočnickou podporu a supervizi nad specifickým studentským scénickým projektem.

 Doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.

Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Antropolingva, společnost pro kognitivně-kulturní lingvistiku, etnolingvistiku a antropolingvistiku

31. 8. 2023

 Fotky: fotoarchív FFUK

Spolupráce na Znakoknize s překlady básní

Myšlenka na vydávání znakoknih vznikla v Krajské vědecké knihovně v Liberci v roce 2017. Stála za ní snaha rozšířit a přiblížit nabídku služeb také skupině neslyšících uživatelů. Hned na počátku se podařilo sestavit výborně pracující odborný tým, který v průběhu let svoji práci neustále rozšiřuje a precizuje. Výsledkem je vydání šesti znakovaných knih. V roce 2023 se do týmu začlenily i odbornice s bohatými zkušenostmi z organizace KukátkOO, které se ve své práci zaměřují kromě dalších činností i na překlady uměleckých textů. Jejich přítomnost v projektu tak zaručila maximální kvalitu práce v rámci premiérového překladu poezie. Ve všech fázích projektu probíhala spolupráce velmi profesionálně. Počínaje citlivými překlady textů Jiřího Žáčka do českého znakového jazyka, přes supervizi a konzultace se znakujícími figuranty, po tlumočení komunikace mezi neslyšícími figuranty a kameramanem během natáčení. Toto sladění lidí, jejichž cílem je zprostředkování literárních zážitků i čtenářům se sluchovými postižením, vyvrcholilo realizací první „básničkové znakoknihy“. Ta je provede hravými a zábavnými verši Jiřího Žáčka, které by neměly být odepřeny žádnému dítěti.

Táňa Kuželková

Koordinátorka projektu a vnějších vztahu

 31. 8. 2023

Zpřístupněné sbírky Národního muzea

V Národním muzeu již dlouhodobě spolupracujeme s Naďou Hynkovou Dingovou (KukátkOO) na realizaci komentovaných prohlídek pro neslyšící návštěvníky. Pravidelně každý měsíc společně vybíráme zajímavé expozice nebo krátkodobé výstavy v různých objektech našeho muzea tak, aby témata byla zajímavá pro děti i dospělé. Se spoluprací máme jenom pozitivní zkušenosti – koncept komentovaných prohlídek se nám velmi osvědčil a věříme, že i nadále budeme představovat neslyšícím návštěvníkům bohaté sbírky Národního muzea. 

Petra Štůlová 

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Národního muzea
 
31. 8. 2023

Představení Říše loutek pro neslyšící

28. 8. 2023

Umělecké tlumočení je závazek. Ale krásný!

5. 6. 2020

Foto: fotoarchív KukátkOO

Kukátkoo v TKN

26.ledna odvysílala Česká televize Televizní klub neslyšících o Kukátku. Sledovat reportáž o nás můžete od jedenácté minuty. Před námi TKN navštívil naši partnerskou organizaci Weblíčko.


26. 1. 2022